مهم ترین گام در Ù�عالیت های Ù�رهنگی، شناخت ذهنیت Ùˆ نگرش دانشجویان است
۱۵ام شهریور ۱۳۹۷ هاست و سرور

مهم ترین گام در �عالیت های �رهنگی، شناخت ذهنیت و نگرش دانشجویان است

مدیرکل د�تر سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و �ناوری با اشاره به اینکه مخاطب عمده �عالیت های �رهنگی دانشگاه ها ،دانشجویان هستند،گ�ت: اگر ذهنیت و نگرش دانشجویان را به درستی نشناسیم، براساس کلیشه های ذهنی خود با دانشجویان ر�تار خواهیم کرد و نتیجه نخواهیم گر�ت.

مطالب پیشنهادی