60 ميليارد تومان كمك‌‌ براي زلزله‌زدگان جمع‌آوري شده، با اين پول چه مي‌كنيد؟
مطالب پیشنهادی