وزیر تحصیلات عالیه افغانستان بر توسعه روز افزون روابط علمی و دانشگاهی تهران و کابل تاکید کرد
۴ام اردیبهشت ۱۳۹۷ هاست و سرور

وزیر تحصیلات عالیه افغانستان بر توسعه روز افزون روابط علمی و دانشگاهی تهران و کابل  تاکید کرد

وزیر تحصیلات عالیه افغانستان ضمن تاکید بر ضرورت توسعه روز افزون روابط آموزش عالی ایران و افغانستان گفت: برای تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی علمی و بررسی کارشناسانه هستیم.
مطالب پیشنهادی