نشست تخصصی بناهای تاریخی مراکز آموزش عالی
۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷ هاست و سرور

نشست تخصصی بناهای تاریخی مراکز آموزش عالی

شست تخصصی بناهای تاریخی مراکز آموزش عالی در راستای الزامات و ایجابات کالبدی دانشگاه های مستقر در بناها و مجموعه های ارزشمند تاریخی، با حضور دکترسیامک خادمی، مشاور معاونت اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در محل دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه هنر برگزار شد.
مطالب پیشنهادی