علت عدم تمایل دولت‌ها به تهیه سند آمایش در کشور مشخص نیست
مطالب پیشنهادی