طرح ناقص ارزي دولت به نفع واردات و به ضرر صادرات است
مطالب پیشنهادی