شفاي اقتصادي با حكيمان رانتخوار و حريص؟!
۲ام دی ۱۳۹۶ هاست و سرور


در قسمت پيش با طرح اينكه چرا نسخه‌هاي اقتصادي شفابخش نيستند به اين موضوع پرداختيم كه بيمار اقتصادي ما تنها نياز به يك متخصص نداشته بلكه بايد تيم متخصصي با مشاوره و در نظرگرفتن تمام جوانب درمان را آغاز كند.


مطالب پیشنهادی