دکتر غفاری به سمت "معاون فرهنگی و اجتماعی" وزارت علوم منصوب شد
مطالب پیشنهادی