دکتر ابراهیم فرشیدی به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی شهدای هویزه منصوب شد
مطالب پیشنهادی