دانشجویان باید با مهارت افزایی بتوانند از آموخته های خود به نحو صحیحی استفاده کنند
مطالب پیشنهادی